Nieuws

Natuur onvoldoende meegenomen bij voorgenomen kabeltracé

Een groep wetenschappers heeft een brief gestuurd aan de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. In deze brief uiten zij hun verbazing dat beschikbare natuurdata niet zijn benut in de keuze van het tracé van de kabels die windmolens op zee met het vasteland verbinden. Het westelijk tracé loopt namelijk door een van de meest waardevolle delen van de Waddenzee, met de meeste biodiversiteit. De onderzoekers geven aan dat werkzaamheden voor kabelaanleg in dit gebied tot schade kan leiden aan de wadbodem en de soorten die erop leven.

Tot nu toe is er regelmatig aandacht voor de ecologische schade die kabelaanleg oplevert aan het duin- en kweldergebied van Oost-Schiermonnikoog. De onvermijdelijke schade aan de wadbodem met gevolgen voor vogel- en vissoorten die van het bodemleven afhankelijk zijn, bleef daarbij tot nu toe onderbelicht.

Hotspots voor biodiversiteit
In de brief wijzen de onderzoekers op een kaart met de ‘biodiversiteitshotspots’ in de Waddenzee. Deze kaart is gebaseerd op analyse van bijna 5500 bodemmonsters, onder andere van het project Waddenmozaïek, aangevuld met mosselbank- en zeegraskartering. Deze informatie toont aan dat vooral de ondiepe en droogvallende wadplaten met lage dynamiek zijn zeer soortenrijk en erg kwetsbaar voor verstoring. Onbekend is wat de hersteltijd is van deze biodiversiteitshotspots na mechanische verstoring bij de kabelaanleg.
Diepe en snelstromende getijdengeulen -zoals die bij het oostelijk tracé door de Eems- zijn juist relatief soortenarm.

 

Integrale analyse
De status van de Waddenzee als Natura 2000-gebied en UNESCO Werelderfgoed zou volgens de onderzoekers leidend moeten zijn in het besluitvormingsproces. Bij de Milieueffectrapportage (MER) zou het voorzorgprincipe leidend moeten zijn. De onderzoekers onderkennen het belang van duurzame energie-opwekking. Maar zij pleiten voor een gedegen integrale analyse van alle denkbare tracé-mogelijkheden. Hierin moeten natuurwaarden alsnog een hoofdrol krijgen, en moeten ook toekomstig aan te leggen kabels in een overkoepelend ontwerpplan worden verwerkt.

Onderzoeksgegevens Waddenmozaïek
Voor de biodiversiteitskaart is onder andere gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld in project Waddenmozaïek. Zo kunnen wetenschappelijke gegevens worden gebruikt bij de maatschappelijke discussie. Het project heeft geen rol in de discussie en bepaalt niet of een activiteit wel of niet moet doorgaan.

Lees hier de volledige brief

Deel dit bericht via Twitter!