Nieuws

Van eind februari tot half mei 2022 werken onderzoekers van het project Waddenmozaïek aan een grote monstercampagne van de bodem onder de zeespiegel van de Waddenzee. Ze nemen daarvoor zo’n 1.500 hapjes uit de zeebodem van Texel tot in de oostelijke Waddenzee. Iedere kilometer nemen ze een monster. Ook in 2019 is er zo’n grote monstercampagne uitgevoerd. Doel is om hiermee de natuurkwaliteit van de wadbodem onder water systematisch in kaart te brengen. Bij de vorige bemonsteringscampagne zijn er maar liefst 169 verschillende soorten en soortgroepen gevonden. De gevonden gegevens zijn onder andere gebruikt in maatschappelijke discussies over het aanleggen van stroomkabels door de Nederlandse Waddenzee. 

Onderwaternatuur
De onderwaternatuur in de Waddenzee is sterk verarmd. De aantallen van veel soorten zijn achteruit gegaan, en sommige zijn zelfs verdwenen. Projectleider Quirin Smeele vertelt: “Het project Waddenmozaïek sluit aan op het streven van de overheid om de rijke natuur van de Waddenzee te herstellen. In een rijke Waddenzee bestaat de bodem uit een veelzijdig mozaïek van zand, slib, schelpen, keien, mosselbanken, zeegrasvelden, oesters en andere structuren. Waddenmozaïek brengt het leven in de gehele ondergedoken Waddenzee in kaart, want over het ondergedoken deel van de Waddenzee zijn nog weinig gegevens beschikbaar. Het gaat bij dit onderzoek om delen van de Waddenzee waar permanent water blijft staan, ongeveer 50 procent van de Nederlandse Waddenzee. Met de bodemmonsters en aanvullende metingen wordt bepaald waar welke soorten voorkomen, en waar ze algemeen of juist zeldzaam zijn. In combinatie met andere gegevens over bijvoorbeeld de diepte, stroomsnelheid en samenstelling van het sediment bekijken we vervolgens welke locaties de meeste potentie hebben voor herstelmaatregelen.’

Natuurherstel
Naast de bemonsteringscampagne doen de onderzoekers van Waddenmozaïek ook allerlei experimenten. Wetenschappelijk coördinator dr. Oscar Franken: “Met deze experimenten toetsen we de  herstelmogelijkheden in de praktijk en bepalen we wat de sleutelfactoren zijn voor herstel van de natuur. Zo onderzoeken we onder andere in hoeverre spontaan natuurherstel plaatsvindt na het afsluiten van gebieden voor menselijke activiteiten, en in welke mate natuurlijke dynamiek en menselijke verstoring effect hebben op het bodemleven. Ook onderzoeken we de effecten van het (her-)introduceren van harde bodemstructuren, zoals hout en schelpengruisbanken, en toetsen we mogelijke maatregelen om ondergedoken mossel- en oesterbanken en zeegrasvelden te herstellen.”

Meer lezen over de bemonsteringscampagne

Lees hier de reportage op Omrop Fryslan

Deel deze pagina via Twitter!